Algemene voorwaarden V.O.F. Uitvaartservice FinalCareArtikel 1. Algemeen


1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de samenwerking die aangegaan wordt tussen V.O.F. Uitvaartservice FinalCare en de opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2. De vastgelegde voorwaarden zijn eveneens van toepassing op derden, die mogelijk bij het uitvoeren van opdrachten van FinalCare betrokken worden.

1.3. Indien er significante wijzigingen binnen de onderneming van opdrachtgever of van FinalCare plaatsvinden, welke ervoor zorgen dat de voorwaarden niet langer kunnen worden nagekomen, kunnen de voorwaarden opnieuw besproken en vastgelegd worden óf is de andere partij vrij de overeenkomst per direct te beëindigen.

1.4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, zullen partijen trachten gezamenlijk tot een oplossing te komen. Mocht dit echter niet lukken, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1.5. Indien opdrachtgever of FinalCare niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat FinalCare in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

1.6. Alle medewerkers van FinalCare zijn zich bewust van de geheimhoudingsplicht en dienen zich hier te allen tijde aan te houden. Dit betreft alle verkregen informatie over o.a. overledenen, nabestaanden en bedrijfsinformatie van de opdrachtgever(s)

1.7. Alle medewerkers van FinalCare zijn in het bezit van een recent uitgegeven Verklaring Omtrent Gedrag ( V.O.G. )Artikel 2. De acceptatie en uitvoering van de opdracht


2.1 FinalCare accepteert de opdracht en aanvaardt daarmee de volle verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.

FinalCare voert de werkzaamheden volledig zelfstandig, naar eigen inzicht uit, zonder toezicht of leiding van de opdrachtgever. Wel mag de opdrachtgever instructies en aanwijzingen geven omtrent het resultaat van de opdracht. FinalCare houdt zich aan de overeengekomen algemene afspraken betreffende de uitvoering van opdrachten.

2.2. FinalCare deelt de werkzaamheden zelfstandig in. Wel vindt, voor zover dat voor de uitvoering van de opdracht nodig is, afstemming met de opdrachtgever plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden richt FinalCare zich naar de arbeidstijden van opdrachtgever.

2.3. De opdrachtgever verstrekt FinalCare alle bevoegdheid en informatie benodigd voor een goede uitvoering van de opdracht.

2.4. Opdrachtgever maakt afspraken met nabestaanden en/of mortuaria na afstemming met FinalCare. Indien er zonder afstemming een afspraak gemaakt wordt, is FinalCare niet verantwoordelijk voor het op tijd nakomen hiervan.

2.5. Indien FinalCare vermoed, door omstandigheden niet op de afgesproken tijd aanwezig te kunnen zijn, zal er direct contact worden opgenomen met ondernemer of nabestaanden, afhankelijk van de hierover gemaakte afspraak.

2.6. Om de best mogelijke service te kunnen verlenen, voert FinalCare bij voorkeur de opdrachten uit met een gemengd team. De mannelijke fysieke kracht in combinatie met de zachtere en verzorgende vrouw geeft op alle vlakken een vertrouwd gevoel. Tevens maakt deze combinatie het mogelijk om aan wensen en gewoonten van andere religies te voldoen.


Artikel 3. Gedraging en representatie


3.1. Medewerkers van FinalCare stellen zich proactief, respectvol en beleefd op ten aanzien van de nabestaanden, de opdrachtgever en collega’s.

3.2. Medewerkers van FinalCare eten, drinken en roken niet in aanwezigheid, of in het zicht van nabestaanden. Ook het nuttigen van kauwgom is niet toegestaan tijdens de werkzaamheden.

3.3. Het gebruik van de mobiele telefoon in aanwezigheid of in het zicht van nabestaanden is niet toegestaan, m.u.v. de meldlijn. Een oproep zal echter worden geweigerd met een begeleidend tekstbericht. Wanneer deze lijn gebeld wordt door de opdrachtgever zelf, wetende dat FinalCare met zijn / haar opdracht bezig is, zal het gesprek wel worden aangenomen, ervan uitgaande dat opdrachtgever belt met extra informatie.

Indien nabestaanden informatie wensen die FinalCare niet kan of mag geven, zal één van de medewerkers contact opnemen met de opdrachtgever. Dit zal wel gebeuren in bijzijn van de nabestaanden.

Mochten er vragen of opmerkingen vanuit FinalCare zijn dan zal één van de medewerkers naar de bus lopen en van daaruit de opdrachtgever bellen, de andere medewerker blijft intussen bij de overledene en/of nabestaanden.

3.4. Zowel het voertuig als de materialen dienen schoon, netjes en onbeschadigd te zijn.

3.5. Medewerkers van FinalCare zorgen ervoor dat zij er schoon en netjes uitzien.

Dit houdt voor allen in dat zij schone, onbeschadigde kleding dragen, welke op elkaar afgestemd is.

3.6., Een zonnebril wordt alleen gedragen indien deze noodzakelijk is voor de veiligheid in het verkeer.


Artikel 4. Klachten


4.1 Mocht er onverhoopt een klacht binnen komen over het gedrag van een medewerk(st)er van FinalCare of over het uitvoeren van de opdracht, dan zal FinalCare hier onmiddellijk van op de hoogte worden gebracht door de opdrachtgever. Hierbij zal de originele schriftelijke klacht aan FinalCare worden doorgestuurd. Is de klacht mondeling of telefonisch gedaan, dan krijgt FinalCare de mogelijkheid om zelf contact op te nemen met de klagende partij, al dan niet in bijzijn van opdrachtgever.

4.2 Mocht een medewerk(st)er van FinalCare zich bedreigd, beledigd of geïntimideerd voelen door nabestaanden, familie of uitvaartondernemer waarvoor de opdracht uitgevoerd wordt, zal dit onmiddellijk gemeld worden, zowel telefonisch als schriftelijk.

4.3 Mocht zich een situatie voordoen waarbij opdrachtgever en FinalCare het niet eens zijn met elkaar, een klacht hebben over elkaar of er sprake is van (tijdelijke) onmin tussen beide, zullen zij gezamenlijk en achter gesloten deuren proberen tot een oplossing te komen. Geen van de partijen zal de ander bewust in diskrediet brengen.


Artikel 5. Facturatie en betalingen


5.1 FinalCare stuurt uiterlijk 14 dagen na het uitvoeren van de opdracht de factuur. In deze factuur staan de datum, de werkzaamheden en het dossiernummer van de opdrachtgever vermeld.

5.2 Opdrachtgever voldoet de factuur binnen 30 dagen, onder vermelding van factuurnummer en kenmerk, tenzij andere termijn is overeengekomen.

5,3 Bij regelmatig te late betalingen of bij volledig uitblijven van betalingen, mag FinalCare ervoor kiezen geen opdrachten meer uit te voeren voor opdrachtgever.


Slotbepaling; De ondernemer is niet verplicht diensten van FinalCare af te nemen. Bij volledige beëindiging van de samenwerking met FinalCare is de ondernemer niet verplicht om de reden hiervoor te vermelden. Wenselijk is het echter wel, zodat FinalCare zich bewust wordt van de verbeterpunten.